Terms & Agreement

Term and Conditions

ยินดีต้อนรับสู่ The Growth Master! แพลตฟอร์มช่วยสร้างการเติบโตของคุณ

1. กล่าวนำ

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ The Growth Master (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ thegrowthmaster.com) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใชบริการซึ่งทำการลงทะเบียนและล็อกอินเข้าสู่ระบบของ The Growth Master เพื่อวัตถุประสงค์การใช้บริการ และ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือเพื่อการสื่อสารใด ๆ ตามกรอบที่ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” กำหนด ซึ่งต่อไปนี้ข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เดอะ โกรท มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เดอะ โกรท มาสเตอร์” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ The Growth Master เพื่อการใช้บริการใด ๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใด ๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ The Growth Master แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ The Growth Master ทุกประการ

นอกจากนี้ ข้อตกลงฉบับนี้มีการเชื่อมโยงไปยัง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ซึ่งบริษัทถือเสมือนว่า ประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงโครงการฉบับนี้ โดยเมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ถือว่าผู้ใช้รับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว

2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ภายในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ได้รวมถึงการได้รับ, การเก็บรวบรวม, การใช้, การเปิดเผย, และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้บริการ

3. เงื่อนไขทั่วไป

“เดอะ โกรท มาสเตอร์” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้น ๆ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใด ๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใด ๆ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใด ๆ เพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้น ๆ ได้ตามที่ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

1.) คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, Reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์

2.) แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง

3.) ปล่อย Virus, Worm, Spyware, Computer code, File หรือ Program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และ เว็บไซต์

4.) Scrape, Spider, ใช้ Robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และหรือ “บริการ”

4. การใช้งาน

“ผู้ใช้บริการ” จะสามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” ได้เมื่อผู้ใช้แสดงหลักฐานและยืนยันตัวตนตามที่ “ผู้ให้บริการ” กำหนด โดนหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง “ผู้ให้บริการ” จะอนุมัติให้ใช้บริการ ซึ่ง “ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “บริการ” เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น และ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” หรือติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เดอะ โกรท มาสเตอร์” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใด ๆ

5. ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”

 • “ผู้ใช้บริการ”ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ” นั้น ๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ตกลง และรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ” นี้แล้ว
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใด ๆ และหรือนำเข้าซึ่งข้อความใด ๆ และ/หรือภาพประกอบใด ๆ และหรือข้อความโฆษณา และ/หรือจดหมายลูกโซ่ และ/หรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ในเว็บไซต์ และหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใด ๆ และหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใด ๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น “เดอะ โกรท มาสเตอร์” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใด ๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใด ๆ จาก “ผู้สอน” และ/หรือ ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้

6. การสมัครสมาชิก

 • “ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้าได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า” มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 • “ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก
 • “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้
 • “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมลบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “เดอะ โกรท มาสเตอร์" โดยการพิจารณาของทีมงาน “เดอะ โกรท มาสเตอร์” ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือ ลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ ทาง “เดอะ โกรท มาสเตอร์” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

7. ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า”และหรือ”บริการ”เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการรับรองผลลัพธ์, หรือผลสำเร็จ, ความสูญเสียและ/หรือความเสียหายไม่ว่ากรณีใดที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการมุ่งหวังที่จะได้รับจากการใช้บริการ ทั้งนี้ คำแนะนำใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจาก “ผู้ให้บริการ” หรือได้รับผ่านการใช้บริการ ไม่ถือเป็นการรับรอง หรือการรับประกันการใช้บริการแต่อย่างใด ๆ เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการนี้ดำเนินตามการให้ความยินยอมของ “ผู้ใช้บริการ” โดยได้ศึกษา และทำความเข้าใจผ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เรียบร้อยแล้ว “ผู้ใช้บริการ” สามารถมั่นใจเพื่อความมั่นใจได้ว่า “ผู้ให้บริการ” จะใช้ข้อมูลมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ 

8. การยกเลิกการใช้สินค้า

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และหรือ “บริการ” ในข้อใด ๆ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนในทันที รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น


เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการคอร์สออนไลน์ Subscription Membership

 1.  จากการที่ “ผู้ใช้บริการ” ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ Subscription “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะเป็นสมาชิกของคอร์สนี้แบบเดือนต่อเดือน เพื่อเป็นสมาชิกวิชานี้ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องมีอุปกรณ์ (Device) ที่พร้อมใช้บริการของ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” และ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องมอบวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้และถูกต้อง
 2. “ผู้ใช้บริการ” ตกลงจะยอมให้ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” ตัดเงินจาก “ผู้ใช้บริการ” อัตโนมัติ ทุก ๆ เดือน ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในหน้าคอร์สวันที่คุณชำระเงิน ยกเว้นว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยกเลิกความเป็นสมาชิกก่อนจะถึงวันที่ตัดเงิน
 3. เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” หมดจากความเป็นสมาชิกของคอร์สนี้ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่สามารถเข้าไปดูวิดีโอได้
 4. เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” หมดจากความเป็นสมาชิก และกลับมาต่อสมาชิกใหม่ “ผู้ใช้บริการ” จะสามารถดูวิดีโอที่คุณมีสิทธิดูก่อนหน้านี้ และวิดีโอในอนาคต โดย “ผู้ใช้บริการ” จะไม่สามารถดูวิดีโอที่ Publish ในช่วงที่ “ผู้ใช้บริการ” ไม่ได้เป็นสมาชิกได้
 5. ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” สมัครสมาชิกของ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” โดยการใช้อีเมลและยังไม่ได้ยืนยันตัวตน “ผู้ใช้บริการ” จะรับความเสี่ยงในการที่มีบุคคลอื่นใช้เลขบัตรเครดิตซื้อคอร์สเรียน Subscription อื่นๆ บน “เดอะ โกรท มาสเตอร์” โดยที่ “เดอะ โกรท มาสเตอร์” จะไม่รับผิดชอบเหตุการณ์ดังกล่าว

9. นโยบายคืนเงิน

“ผู้ใช้บริการ” สามารถทำเรื่องขอคืนเงินคอร์สเรียนออนไลน์ได้ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในด้านล่างนี้

 1. รับชมวิดีโอไม่เกิน 15% ของวิดีโอทั้งหมดในคอร์สเรียนนั้น
 2. แจ้งขอคืนเงินภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากวันที่ได้ชำระเงินคอร์สเรียน
 3. เกิดปัญหาขัดข้องอันเนื่องมาจากระบบ ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้เรียน

ซึ่งจะสงวนสิทธิ์การคืนเงินหากพบเจอกรณีดังต่อไปนี้

 1. พบพฤติกรรมการเรียนที่ผิดปกติ เช่น พบอุปกรณ์ที่เข้าเรียนจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นการแชร์บัญชีเรียนหลายคน
 2. พบการขอคืนเงินหลักสูตรเดิมหลายครั้งจากผู้เรียนคนเดิม
 3. พบพฤติกรรมที่อาจขัดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่ได้กำหนด

“ผู้ให้บริการ” จะทำการพิจารณาคืนเงินให้ “ผู้ใช้บริการ” ภายใน 7 วัน และมีการคืนเงินให้ภายใน 30 วัน โดยเงินที่คืนจะกลับเข้าตามบัญชีของผู้ทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น

10. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

ในบางครั้ง “ผู้ให้บริการ” อาจเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของ “ผู้ให้บริการ” หรือเพื่อสะท้อนแนวปฏิบัติใหม่หรือแตกต่างออกไป (เช่น เมื่อ “ผู้ให้บริการ” เพิ่มคุณสมบัติใหม่) และ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หาก “ผู้ให้บริการ” ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ “ผู้ให้บริการ” จะแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบโดยใช้วิธีการที่ชัดเจน เช่น ทางอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในบัญชีของคุณ หรือโดยการโพสต์ประกาศผ่านบริการของเรา การแก้ไขจะมีผลในวันที่โพสต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หาก “ผู้ใช้บริการ” ยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับต่อข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลเหนือข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมด

11. การติดต่อระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” และ “ผู้ให้บริการ”

“ผู้ให้บริการ” จะดำเนินการติดต่อ แจ้งข้อมูล ข่าว ที่ผู้ใช้ควรทราบผ่านช่องทางของ “ผู้ให้บริการ” อาทิเช่น ช่องทางออนไลน์ หรือ อีเมลตามที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ลงทะเบียนไว้ และหาก “ผู้ใช้บริการ” มีปัญหาด้านการใช้งาน, ต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการ, ต้องการให้ฟีดแบก สามารถติดต่อได้ที่ทีมผู้ให้บริการ

ไม่พลาดทุกข้อมูลที่ช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น

ติดตามได้หลากหลายช่องทางที่คุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็น e-mail, line หรือ youtube
Subscribe

เราช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนโลกดิจิทัลด้วยการใช้ศาสตร์ Growth, เครื่องมือด้านเทคโนโลยี, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างทีม

ติดตามข้อมูลการตลาด
Growth Hacking ได้เลยทีนี่
มากกว่า 2,000 บริษัทติดตาม The Growth Master ตอนนี้
ไปที่หน้า Subscribe